söndag 26 september 2010

Är de nu fritt fram att fildela?

Satmaran citerar flera experter som gör bedömningen att det nu skulle vara riskfritt att fildela sedan HD skickat Ephone-målet till EU-domstolen för ett förhandsbesked:

"Det blir i praktiken riskfritt att fildela de närmaste åren.
Högsta domstolens besked i förra veckan betyder att fildelarnas identiteter är helt skyddade tills vidare, enligt flera jurister.

Fildelning är förbjuden men brottet är inte så allvarligt att polisen har rätt att göra husrannsakan om det är i liten skala, till exempel om någon laddar hem några filmer eller låtar då och då.

Men de småskaliga fildelarna har ändå inte kunnat känna sig helt säkra. Ipredlagen betyder att rättighetsinnehavarna har möjlighet att gå till domstol och kräva ut identiteten bakom ett misstänkt ip-nummer.

Kristoffer Schollin, doktor i immaterialrätt i Göteborg och expertvittne i Pirate Bay-rättegången, bedömer att medan EU-domstolen ruvar på målet kommer inga andra beslut att tas i svenska domstolar om informationsförelägganden.

Det betyder att fildelare kommer att vara skyddade om skivbolag eller filmbolag kräver ut identitetsuppgifter, tills EU-domstolen sätter ner foten.-De andra processerna i tingsrätt och hovrätt där rättshavare har begärt att internetleverantörer ska lämna ut sådana uppgifter kommer alltså också att förklaras vilande, allt i väntan på att Högsta domstolen får sina frågor besvarade och kan avgöra i Ephone-målet, säger Schollin.

Det gäller också de två andra mål om informationsförelägganden som redan dragit igång. Det handlar om Telia och Comhem som också valt att inte lämna ut kunduppgifterna till ett antal filmbolag respektive skivbolagens rättighetsorganisation Ifpi.

IT-rättsjuristen Daniel Westman vid Stockholms universitet gör samma bedömning som Schollin.

-Ingen annan svensk domstol kommer att bevilja ett informationsföreläggande i det här läget. HD anser att frågan är oklar och då kommer alla liknande mål i praktiken att bli vilande de närmaste åren, säger Westman
."

Jag är inte fullt lika optimistisk. Sannolikt kommer i och för sig HDs begäran om förhandsbesked att leda till att inga domstolar kommer att avgöra några mål om informationsförelägganden till dess EU-domstolen har svarat. Det står dock Antipiraterna fritt att under denna tid samla in bevismaterial som kan komma att användas om EU-domstolens besked blir att det inte råder några hinder mot att lämna ut de efterfrågade uppgifterna. Den som fildelar idag kan alltså lida risken att s.a.s. drabbas retroaktivt.

12 kommentarer:

 1. Hur lång är preskriptionstiden?

  SvaraRadera
 2. "Det står dock Antipiraterna fritt att under denna tid samla in bevismaterial som kan komma att användas om EU-domstolens besked blir att det inte råder några hinder mot att lämna ut de efterfrågade uppgifterna"

  Loggar får ju bara lagras en viss tid dock, så när dom väl får klartecken att kräva informationen behöver den ju inte finnas kvar.

  SvaraRadera
 3. Att en operatör föregriper ett väntat informationsföreläggande genom att radera den efterfrågade informationen medan ärendet är vilande torde inte ses med blida ögon av domstolen. Det torde räcka med att operatören får kännedom om den ansökan som lämnats in för att denne skall vara skyldig att bevara informationen i väntan på ett avgörande.

  Enligt 53 e § tredje stycket upphovsrättslagen skall lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas i fråga om informationsförelägganden som riktas mot tredje part, och enligt 26 § första stycket denna lag kan domstolen när som helst besluta om åtgärder för att säkerställa det som ärendet gäller, i detta fall att den begärda informationen bevaras även om den inte omedelbart behöver lämnas ut. I 41 kap. rättegångsbalken finns dessutom bestämmelser "om bevisning till framtida säkerhet", men jag vet inte huruvida de är tillämpliga här.

  Någon allmän preskriptionstid tror jag inte föreligger beträffande händelser som åberopas som grund i ett tvistemål. Skulle det finnas någon sådan tidsgräns, så gäller den rimligen bara inom vilken tid talan måste väckas i domstol, inte inom vilken tid målet måste vara avgjort. Det är normalt att processer som drivs till HD och EU-domstolen tar flera år i anspråk, och då spelar det ingen roll om målet är av den arten att talan måste väckas inom exempelvis två månader efter det att man fick vetskap om det målet gäller.

  SvaraRadera
 4. @Klas: Informationsföreläggandet syftar till att möjliggöra en skadeståndstalan. Preskriptionstiden blir därmed lika med den allmänna fordringspreskriptionen, dvs 10 år.

  @Anonym: Så enkelt är det inte. De uppgifter som får sparas enligt LEK är uppgifter som behövs för fakturering eller för att upprätthålla säkerheten. Uppgifterna skall raderas när de inte längre behövs. Någon egentlig tidsgräns finns alltså inte. De uppgifter som sparas för fakturering får behållas tills invändningar mot de debiterade avgifterna inte längre kan framställas, vilket betyder att uppgifterna kan sparas i vart fall 3 år, vilket är lika med preskriptionstiden för konsumentfordringar.

  De flesta ISPer raderar förvisso sina uppgifter långt tidigare. Det torde dock vara förenat med risker om en ISP raderar kunduppgifter sedan talan väckts med yrkande om informationsföreläggande. Sålunda skulle Antipirater nu kunna väcka talan och därigenom i praktiken tvinga ISPen att spara informationen till dess EU-domstolen har svarat på HDs frågor. Juridiken i detta ämne är snårig occh var gränserna exakt går vet egentligen ingen. Jag vågar därför inte lika självklart som vissa s.k. IT-experter lova att det nu skulle vara riskfritt att fildela.

  SvaraRadera
 5. Jag lämnade också en kommentar i denna tråd för någon timme sedan, men den verkar inte ha kommit fram. Fastnade den i modereringen (den innehöll hyperlänkar), eller försvann den spårlöst utan förklaring?

  Delar av det jag ville säga har nu sagts ändå, så just den kommentaren spelar inte så stor roll, men jag blir i längden obenägen att skriva några kommentarer alls om de börjar försvinna hipp som happ.

  SvaraRadera
 6. @Anders Andersson: Jag modererar inga inlägg så ditt måste har försvunnit av andra skäl. Så fortsätt gärna att skriva inlägg. Hur tekniken fungerar eller inte fungerar på denna blogg rår jag inte över.

  SvaraRadera
 7. Jag håller med Juristen om att Antipirater kan begära ut uppgifter även medan vi väntar på besked från EU-domstolen och HD. Precis som Juristen skriver så är det inte riskfritt att radera information sedan denna begärts ut. Jag misstänker också (är inte jurist) att antipiraterna kan begära att domstolen i ett preliminärt beslut ska beordra ISP:n att 'besvara' frågan om uppgifter från antipiraterna och lagra detta fram tills att ärendet är avgjort. Får antipiraterna sedan rätt i sin begäran att få ut uppgifterna finns det färdiga att leverera.

  Det som i praktiken gör risken liten är ju att denna information inte är bevis på att brott begåtts eller ger rätt till skadestånd. Uppgifterna ger antipiraterna 'bara' möjlighet att begära 'husrannsakan' hos den som misstänks för fildelning (eller skriva varningsbrev om de bara vill skrämmas lite). Om ärendet i EU-domstolen och HD tar flera år är det ju inte så sannolikt att det finns information kvar som antipiraterna kan använda sig av.

  SvaraRadera
 8. Men för att samla dessa bevis måste man gå till domstol för att begära ut IP-adresserna. Är det hemligt? Hur länge är det hemligt i så fall? Annars borde någon märka av att det begärs ut IP-adresser.

  SvaraRadera
 9. Alexander:
  När informationen väl lämnats ut måste den som berörs underrättas tidigast en månad efter utlämningen och senaste tre månader efter. Jag är osäker på vilken öppenhet som gäller för begäran innan domstolen har fattat sitt beslut. För övrigt är uttrycket "begära ut IP-adresser" litet märkligt när IP-adresserna är just det enda som man redan har. Begära ut abonnentinfo är nog en bättre beskrivning.

  SvaraRadera
 10. "Jag är osäker på vilken öppenhet som gäller för begäran innan domstolen har fattat sitt beslut. "

  Det var just förfrågningen om abbonentuppgifter jag menade. Är den hemligstämplad? Är det inte inkommande handling som är offentlig om någon skulle vilja titta på det.

  SvaraRadera
 11. Alexander:

  Nej, det här är inte hemligstämplat så vem som helst kan bevaka det här.

  SvaraRadera
 12. De trafikuppgifter som krävs för abonnentfakturering är nog inte särskilt användbara för spårning av IP-adresser.

  De loggar som kan tänkas innehålla en koppling mellan IP-adresser och abonnenter torde endast få lagras en mycket kort tid. Och som sagts tidigare så måste det i så fall in nya inlagor ganska omgående för att få rätten att hindra att loggarna raderas.

  Men helt riskfritt är det förstås aldrig att begå brott.

  SvaraRadera