söndag 27 november 2011

PROTESTERNA MOT SOPA VÄXER I STYRKAProtect IP eller SOPA är den amerikanska lagen som hotar det fria internet. Lagen har lobbats igenom av film- och musikindustrin med de vanliga skrämselargumenten om artister som inte får mat på bordet pga piratkopieringen.

Men upphovsrättslobbyn och deras allierade får nu kraftigt mothugg. En av de främsta förespråkarna för SOPA har varit amerikanska Chamber of Commerce. I protest mot Chamber of Commerce hållning lämnar nu Yahoo organisationen tillsammans med Apple och flera andra stora spelare. Även Google har rapporterats vara på väg att lämna Chamber of Commerce.

Washington Post rapporterar att amerikanska kongressen har fått motta över 1 miljon e-mejl och 87 000 telefonsamtal i protest mot SOPA.

HÄR kan du själv skriva på ett upprop mot SOPA och för Friheten på internet.

Samtidigt som upphovsrättsmaffian skyller internet och piraterna för artisternas låga inkomster rapporteras att musikindustrins eget Spotify betalar löjligt låga ersättningar till artisterna. Den brittiska artisten Jon Hopkins fick ut 90 kronor för 90.000 spelningar på sajten,samtidigt som en enda spelning på radio ger 600 kronor. Sålunda kan konstateras att det inte hjälper artisterna ett dugg även om all musik och film skulle konsumeras helt lagligt. Det är upphovsrättsmaffian som snor åt sig alla intäkter. Det är industrins vinster som skall maximeras genom ständigt ökad övervakning och censur.

lördag 26 november 2011

INTERNATIONELLA DAGEN MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Idag är det den Internationella Dagen Mot Mäns Våld Mot Kvinnor.

Feministiskt Initiativ skall fira dagen genom att "bygga statyformationer med våra kroppar". Och forskarna Brandt och Kvanne hävdar att jämställda män är mindre våldsbenägna. Att forskningen är grund och mest bygger på förutfattade meningar tydliggörs genom en av kommentarerna:

"Berit Brandt och Elin Kvande har intervjuat män som varit hemma med sina barn. Sedan har de funnit dem vara mindre våldsbenägna än andra män, som de inte intervjuat.
Det är forskning det!"

Det som är särskilt intressant med den feministiska högtidsdagen är, att den osynliggör misshandlade män och att dessa faktiskt är i majoritet. All tillgänglig seriös forskning visar nämligen att kvinnor utövar relationsvåld i lika hög eller högre omfattning som män. En landsomfattande undersökning i Norge visade att:

"Litt flere menn (6 %) enn kvinner (4 %) oppgav at de var blitt fysisk angrepet av partneren i løpet av siste halvår."

Forskningsfakta förtigs alltså av de svenska feministerna som hellre bygger kroppsstatyer för att hylla den falska myten om "mäns våld".

En annan myt är att all män är potentiella våldsverkare. Jag citerar signaturen Grisbrottaren:

"BRÅ har konstaterat att bland det fåtal - någon procent - som misshandlar kvinnor är kriminella, missbrukare, psykiskt sjuka, arbetslösa, socialt utsatta och invandrare kraftigt överrepresenterade (BRÅ 2002:14 och 2001:11)."

Det är alltså i huvudsak socialt utsatta män som utför det grövsta relationsvåldet. Bland kvinnorna tycks dock inte alls denna faktor påverka våldsutövningen. Skall männens våld motverkas så handlar det alltså inte om en genusfråga, men när det gäller kvinnors våld är genusproblematiken klart betydelsefull. Kvinnor har ju under lång tid fått lära sig att de kan utöva sitt våld utan att behöva räkna med rättsliga konsekvenser. Och i de fall de ändå döms så blir påföljderna klart lindrigare jämfört med när en man har begått samma gärning.

Så feministerna hyllar sin dag och bygger kroppsstatyer. Inget ont i det kan tyckas. Men faktum är att de genom sitt agerande hånar alla de män som har utsatts för relationsvåld och som aldrig någonsin har eller kommer att få upprättelse.

Å andra sidan är väl inte heller detta ägnat att förvåna. Feministiskt initiativ skriver här själv i klartext att vita män inte kan diskrimineras och att det därför är i sin ordning att negativt särbehandla vita män. Kan det sägas klarare att feminism inte alls står för jämlikhet?

torsdag 24 november 2011

ANONYMOUS HOTAR USAs REGERING - STOPPA SOPAUpphovsrättslobbyn har tillsammans med USAs och Europas politiker förklarat krig mot sina väljare. Det är dags att agera nu. Kräv att gammelmedia tar upp kampen mot SOPA. Låt inte de lönnfeta journalisterna fortsätta att låta sig mutas av upphovsrättslobbyn. Sprid budskapet. Sänd mejl, länka eller demonstrera.

Läs också: Emma Fajaf Magnihasa Kunskapssamhället

onsdag 23 november 2011

SPRÄNG INTERNET

Kjell Häglund skriver bra och insiktsfullt om den kommande amerikanska SOPA-lagen som kommer att spränga internet och ta död på såväl Youtube som Facebook i den skepnad vi idag känner.

Mest anmärkningsvärt är uppgiften om hur upphovsmaffians företrädare Michael O’Leary lovordar internetcensuren i Kina och det till applåder från ledamöterna i amerikanska representanthuset.

Detta är farligt långt farligare än alla andra integritetskränkande lagar som stiftats. Bomba amerikanska kongressen och senaten med krav på att lagen inte skall godkännas. Notera dock att lagen redan en gång har gått igenom under total tystnad,och att den bara är tillfälligt stoppad på grund av en enskild senators initiativ.

Här uttryckte jag viss entusiasm och tillförsikt inför det faktum att Youtube hade inlett förhandlingar med filmbolagen om att streama filmer. Jag inser nu att dessa förhandlingar endast var försteget till den kommande SOPA-lagen. Det största hotet för upphovsrättsmaffian är att de har förlorat greppet om nöjeskonsumenterna som ju lika gärna roar sig med en privatinspelad film på Youtube som med en Hollywood-producerad storfilm. Detta har varit en huvudvärk för profithungern, men nu har man kommit på lösningen. Förbjud all konkurrens. Och politikerna hänger med som lydiga hundar.

tisdag 22 november 2011

INTERNETFIENDER BRYTER MOT EGET LAGFÖRSLAG


Nyligen avslöjades att USA planerar en ny lag som kommer att kriminalisera det mesta av traditionell länkning.

Lagförslaget förkortas SOPA och bakom detsamma står flera kända amerikanska politiker. Nu har dock dkesh på Reddit påpassligt uppmärksammat att flera av de internetfientliga lagstiftarna själva streamar upphovsrättsskyddat material och sålunda bryter mot sitt eget lagförslag.

Detta bevisar att lagstiftare världen över är beredda att skriva under vilka lagförslag som helst utan vare sig eftertanke eller insikt om vilka konsekvenser deras handlande medför.

måndag 21 november 2011

IPRED SÄNKT - ELLER?

Ephone-målet tuffar på. Som ni kanske minns biföll tingsrätten en begäran från upphovsrättsmaffian om att få ut abonnentuppgifter. Hovrätten avslog dock ansökan eftersom det inte ansågs att sannolika skäl för upphovsrättsintrång hade visats. Efter överklagande till Högsta domstolen begärdes förhandsbesked från EU-domstolen i vissa

En av de frågor som omfattades av Högsta domstolens begäran om förhandsbesked var huruvida Datalagringsdirektivet hindrade att abonnentuppgifter lämnades ut till annan än myndighet. Jag kan redan nu avslöja att denna fråga sannolikt inte kommer att behandlas av EU-domstolen.

Häromdagen kom så generaladvokaten Nilo Jääskinens förslag till avgörande. Det bör noteras att förslaget inte är bindande för EU-domstolen, men det ger ändå en god indikation på hur domstolen kan förväntas döma.

Avgörandet är inte lättillgängligt och de berörda parterna har tolkat avgörandet på olika sätt och till sin egen fördel. Här tar exempelvis Antipiratbyrån ut segern i förskott. Men även Ephones ombud tolkar avgörandet till egen fördel.

Nå, hur ska då generaladvokatens förslag förstås? Jag gör inte anspråk på att ha rätt men här kommer min tolkning.

Först klistrar jag in beslutsförslaget i fulltext:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG är inte tillämpligt på behandling av personuppgifter för andra ändamål än dem som avses i artikel 1.1 i detta direktiv. Följaktligen utgör nämnda direktiv inte hinder för att en nationell bestämmelse tillämpas enligt vilken en domstol – inom ramen för ett civilprocessuellt förfarande och i syfte att identifiera en viss abonnent – kan förelägga en internetleverantör att till en upphovsrättsinnehavare, eller till den som utövar rätten i dennes ställe, lämna ut uppgifter om identiteten på den abonnent som internetleverantören tilldelat en viss IP-adress som påstås ha använts för att göra intrång i den berörda upphovsrätten. Dessa uppgifter måste dock ha lagrats just i syfte att kunna lämnas ut och användas för detta ändamål, i enlighet med detaljerade nationella lagbestämmelser som antagits med iakttagande av unionsrätten angående skydd av personuppgifter.


Den fetstilsmarkerade texten anser jag är av primärt intresse för tolkningen i det aktuella målet.

Sålunda; Om Ephone i enlighet med uttryckliga nationella lagregler hade sparat abonnentuppgifter i syfte att de skulle kunna lämnas ut för att bekämpa olaglig fildelning så hade inget hinder för sådant utlämnande förekommit.

Men,i det relevanta fallet har abonnentuppgifterna inte sparats i sådant syfte. Inte heller finns det i Sverige några lagregler som ger ISP'ernarätt eller skyldighet att spara abonnentuppgifter i ett sådant syfte. Jag är därför benägen att dela den tolkning som Ephones ombud gör gällande. Nämligen; "Huvudregeln är att personuppgifter inte får användas för andra syften än de syften som uppgifterna är lagrade för. Det innebär att ePhones uppgifter inte får lämnas ut till Ljudboksförlagen eftersom de inte är lagrade i syftet att lämnas ut."

Nu ser jag med spänning fram mot Högsta domstolens avgörande. Kan detta vara slutet för IPRED-terrorn? Innan vi hoppar för högt av glädje skall vi dock minnas att arbetet med IPRED-2 har påbörjats.

Se också Upphovsträtan och Christian Engström

torsdag 17 november 2011

SKA JAG KASTA BOSTONGURKA PÅ DIG

Korvgubbe goes bananas from Skatteverket on Vimeo.Här är Skatteverkets nya reklamfilm som främst riktar sig till unga. Budskapet är att du alltid ska begära kvitto, annars anses du som konsument medverka till skattefusk.

Själv begär jag sällan kvitto. Mest av praktiska skäl eftersom jag dels inte har en aning om var jag skulle förvara alla hundratals kvitton man får på ett år, dels därför jag känner att det vore ett slöseri med papper. Dessutom ser jag inte det som min uppgift att agera obetald skattepolis.

onsdag 16 november 2011

Dubbla%20stolar%20f%C3%B6r%20Assanges%20PR-konsult

Assange har anlitat PR konsulten Harald Ullman som dessutom är viceordförande i Polisnämnden för Stockholm city. Detta är alltså samma polismyndighet som har ansvaret för brottsutredningen mot Assange.

Docenten Eric Bylander vid Uppsala universitet anser att Ullmans uppdrag för Assange är olämpligt. Han fäster särskilt avseende vid att Ullman på grund av sitt uppdrag i polisnämnden skulle ha möjlighet att påverka polisens verksamhet.

Ullmans konkurrent Pontus Nyström anser att det hela är en skandal och fara för rättssäkerheten. Reklamkonsulter skall enligt Nystrom inte ha något att göra med rättsliga processer.

En ytterligare konsekvens är att Junibacken säger upp sitt avtal med Ullman PR eftersom man inte vill sammankopplas med Assange. Junibacken säger att man jobbar med barnkultur och därför inte vill sammankopplas med "det här fallet". Min egen reflektion är att denna barnkulturens förkämpe tydligen inte hade något problem med att Ullman sedan tidigare har haft uppdrag för bolag som är verksamma inom bl.a. spelbranschen.

När man nu ska ta ställning till om Ullmans agerande är olämpligt och om hans agerande utgör en fara för rättsäkerheten anser jag att man också måste väga in följande faktorer:

a) Polisnämnden har till uppgift att fastställa budget och verksamhetsplan för respektive polisområde. Nämnden har inget inflytande över polisens dagliga operativa arbete.

b) Polisnämnden har inte och kommer inte heller att behandla Assange-fallet.

En person som däremot jobbar operativt och som i vart fall har varit direkt involverad i Assange-utredningen är den poliskvinna som är personlig vän till en av de anmälande kvinnorna och som också upprepat har uttalat sig negativt om Assange på Facebook. Här kan jag personligen se en konkret fara för rättssäkerheten. Polisen är liksom åklagare enligt lag skyldiga att bedriva varje brottsutredning objektivt. Klarar man detta om man som polis är personlig vän till en av de inblandade parterna och dessutom på nätet uttrycker sig direkt ogillande om motparten? Jag tvekar. Mig veterligt jobbar den aktuella poliskvinna alltjämt kvar på den polismyndighet som skall få ansvar för brottsutredningen om eller snarare när Assange utlämnas till Sverige. Denna fråga borde belysas tydligare av media.

tisdag 15 november 2011

USA STOPPAR DET FRIA INTERNET - NY LAG

PROTECT IP Act Breaks The Internet from Fight for the Future on Vimeo.I USA har man för avsikt att skapa en ny lag som bl.a. kommer att göra Youtube ansvarigt för allt innehåll som publiceras. Följden kommer att bli att Youtube tvingas censurera allt material eftersom alternativet är en nedstängning av sajten. Det kan räcka med att någon sjunger en popsång eller har musik i bakgrunden till en uppladdad film. Bloggar och andra sidor som har enstaka länkar till andra sidor som kan innehålla upphovsrättsskyddat material kan också stängas. Fängelsestraff kan också aktualiseras.

Läs mer hos Boingboing. Hjälp gärna till att sprida budskapet. Vi måste skapa protest kring detta lagförslag som utgör ett synnerligen konkret hot mot yttrandefriheten och det fria nätet.

Tipstack till HAX

Uppdatering: SOPA-lagen oroar amerikanska bibliotekarier som fruktar att deras verksamhet kan bli kriminaliserad. Nazitysklands bokbål känns inte längre så avlägsna.

Läs också vad Beelzebjörn skriver.

NY SAJT HÄNGER UT DÖMDA PEDOFILER

Ännu en sajt har skapats med syftet att hänga ut personer som är dömda för barnpornografibrott eller annan brottslighet riktad mot barn. Sajten gör det möjligt att söka länsvis och på personnamn. Man får uppgifter om namn, adress och telefonnummer samt även vad personen är dömd för.

På sajten informerar också nätverket om att de personer som hängts ut och vill ha sina uppgifter borttagna kan få det.Men då krävs att personen går med på kemisk kastrering eller visar att han eller hon genomgår lämplig behandling hos psykolog.
Vidare vill nätverket tvinga personen till fortsatt kontakt, för att man ska kunna försäkra sig om att kraven följs.

Skapare av sajten är Mikael Skillt. Mikael är Nationaldemokrat och motståndare till moskéer i Sverige.

Nationaldemokraten Mikael Skillt vill också tjäna pengar på sin idé. Han har i detta syfte skapat en app som kan laddas ner för den facila summan om 39 kronor.

Flera klagomål mot sajten har inkommit till Datainspektionen som nu har inlett en granskning. Enligt Datainspektionen uppvisar sajten flera likheter med liknande sajter som tidigare har polisanmälts.

En av de personer som riskerar att hängas ut på satjen är den dömde mangaöversättaren Simon Lundström.

Gothbarbie skriver om hur barnporrhysterin kan slå tillbaka.

Det Mikael Skillt och hans anhängare sannolikt inte har tänkt på är att de spelar de lobbyister som vill inskränka våra fri- och rättigheter rätt i händerna. Dessa lobbyister spelar gärna och oblygt ut barnporrkortet som ett argument för att inskränka de demokratiska rättigheterna. Sannolikt kan sådant drabba även Mikael Skillt som i egenskap av Nationaldemokrat och högerextremist ideologiskt inte står långt ifrån Anders Breivik.

fredag 11 november 2011

FEMISMEN HYLLAR EN MÖRDARE MED SKATTEMEDEL

Många bloggare har uppmärksammat att den feministiska hjälten Valerie Solanash hyllas i en skolpjäs. Återigen utför feminismen sina experiment på barn, vilket förefaller vara en olämplig metod.

Valerie Solanas är känd för två saker. Hon skrev SCUM-manifestet som uttrycker ett ohöljt hat mot män med krav på att alla män och sålunda hälften av jordens befolkning ska avrättas. Vidare gjorde hon sig känd för att sätta sina ideologier i verket genom att försöka mörda Andy Warhol och två av hans medarbetare. Försöket misslyckades endast beroende på att hennes pistol klickade. För mordförsöket dömdes hon endast till 3 års fängelse och många feminister krävde att hon omgående skulle släppas fri. Så ser det ofta ut när kvinnor utövar våld mot män, vilket jag tidigare har skrivit om.

Att SCUM-manifestet nu spelas upp för barn (alla under 18 år är barn enligt Barnkonventionen) är betänkligt av flera skäl. Publiken särbehandlas, flickorna sitter på mjuka kuddar och blir bortskämda med godis och frukt, pojkarna får sitta på hårda bänkar där de tilldelas lappar för det fall "deras aphjärnor inte förmår att ta till sig budskapet". Budskapet som alltså går ut på att pojkarna, deras fädrar och bröder skall mördas. Klarar barn att objektivt och sakligt hantera och värdera denna typ av information, särskilt när den förmedlas från vuxna och från skolan? Är det lämpligt att utsätta skolpojkar för denna indoktrinering när vi redan vet att de senaste decenniernas radikalfeminism har resulterat i att pojkar trycks ned inom skolväsendet med ofullständiga eller dåliga betyg som resultat?

Skolan är en myndighet och lyder som sådan under svensk lag. Däribland Diskrimineringslagen. I denna lag förbjuds varje form av särbehandling pga kön. Som framgår särbehandlas pojkarna dubbelt vid framförande av den aktuella skoljpjäsen. Dels tvingas de till förnedring genom placeringen, dels förnedring genom budskapet som enbart går ut på att pojkarna skall mördas. DO har som uppdrag att övervaka att lagen efterlevs. Jag hyser dock inga större förhoppningar om att DO kommer att ingripa i detta fall eftersom det är pojkar/män som är utsatta.

SKATTEVERKET INFÖR STALINISTISKT ANGIVERI

I Stalins värld fanns fienden överallt, och det fanns bara ett sätt att få fatt på dem: angiveri, till och med bland barn. Systemet förfinades ytterligare under det kommunistiska styret i DDR.

På samma sätt vill nu Skatteverket att vi skall börja ange våra grannar över nätet. Det är inte särskilt svårt att förutse att det kommer att bli en och annan okynnesanmälan från avundsjuka grannar och anhöriga eller personer som av en eller annan anledning har ett horn i sidan på den anmälde.

Varför skriver jag nu om detta? Inte kan det väl vara fel att skattesmitare sätts dit?! Nej, men faran ligger i att Skatteverkets bevisbörda i praktiken är obefintlig. Den som någon gång har läst ett taxeringsbeslut eller deltagit i en taxeringsprocess vet att skattverket skördar stora framgångar genom påståenden som att saker och ting är "uppenbara" eller "klarlagda". När dessa starka formuleringar ifrågasätts så visar det sig att det egentligen inte finns något underlag som stöder Skatteverkets påståenden. Likväl påförs skatt. Rättssäkerheten för den som drabbas av Skatteverket är obefintlig. Ett angiverisystem lär kunna medföra en kraftig ökning av antalet oskyldiga som drabbas.

En helt annan fråga är om vi vill ha ett samhälle där myndigheter på gammalt känt Stalinistiskt manér uppmanar till angiveri.

torsdag 10 november 2011

RÄTTSOSÄKERHET OCH DOMSTOLAR

Som försvarare drabbas man emellanåt av en känsla att det inte spelar någon roll vad som sägs under huvudförhandlingen eller hur svag åklagarens bevisning är. Allt känns klart på förhand.

Nu har känslan bekräftats. En domare har avslöjats med att ha skrivit en fällande dom redan före huvudförhandling. JO har blivit intresserad och begärt att domaren skall förklara sig.

NORDEA - NÄR DET STORMAR I VATTENGLAS

Många har upprörts över att Nordea har investerat i en dyrare bostadsrätt i de centrala delarna av Stockholm och att denna lägenhet sedan upplåts till bankens VD. Vissa debattörer anser att VDn som tjänar så mycket borde betala själv för sitt boende. När man påstår detta så förstår man nog inte riktigt hur systemet fungerar.

Värt att minnas är banken äger och fortsatt kommer att äga lägenheten. Värdet som lägenheten respresenterar finns sålunda kvar och i regel ökar värdet på en centralt belägen lägenhet över tiden. I de flesta fall är detta alltså en ganska god investering.

Det banken nu gör är att man låter sin VD disponera lägenheten så länge han kvarstår som VD. VDn är dansk. Han har kvar sin bostad i Köpenhamn men kommer genom det nu aktuella arrangemanget att få en stadigvarande bostad även i Sverige samt utför han sitt arbete i Sverige. Enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Danmark blir VDn därmed skattskyldig i Sverige eftersom hans centrum för levnadsintressena torde anses bli förlagda hit. Därmed får han beskatta sin inkomst om 10 MSEK i Sverige.

Han kommer även att få betala skatt för den förmån som den aktuella bostaden innebär. Beskattningen skall utgå från förmånens/bostadens marknadsvärde. Enligt 61 kap. 2 § IL ska nämligen inkomster i annat än pengar värderas till marknadsvärdet. Med marknadsvärde avses det pris som den skattskyldige skulle ha fått betala på orten om han själv skaffat sig motsvarande förmåner mot kontant betalning. I detta fall torde beskattningseffekten bli hög.

Genom det i media kritiserade upplägget tillförs sålunda statskassan väsentliga intäkter som kan användas till skola, vård och omsorg eller andra samhällsnyttigheter. Samtidigt har alltså banken kvar värdet av sin investering. De stora vinnarna är sålunda staten och banken, inte VDn. Varför detta är värt kritik kan jag svårligen förstå. Men kanske handlar det om vanlig svensk avundsjuka? Inte heller förstår jag varför man på grund av detta samhällsnyttiga arrangemang skulle behöva byta bank.

onsdag 9 november 2011

NYA REKORDVINSTER FÖR UPPHOVSRÄTTSINDUSTRIN

Politiker brukar hävda att det behövs ett batteri av integritetskränkande lagar eftersom piratkopieringen stjäl maten ur munnen på såväl artister som skiv- och filmbolag.

Fakta visar dock att verkligheten ser annorlunda ut, vilket jag bl.a. tog upp i ett tidigare inlägg.

Nu bevisas det igen att Upphovsrättsmaffian aldrig har tjänat så mycket pengar som just nu. Vilka motiv kvarstår då för lagar som IPRED, FRA, Datalagring etc som i regel har lobbats igenom av upphovrättsmaffian?