söndag 13 december 2009

Polisiär signalspaning

Många har reagerat på att det nu har lagts fram ett förslag som skall ge SÄPO rätt att bedriva singalspaning. Den ändamålsglidning som vi tidigare har befarat är sålunda på väg att realiseras.

I SvD motiverar SÄPO:s pressekreterarare Patrik Peter förslaget på följande sätt:

"För oss spelar det ingen roll vem som gör signalspaningen, FRA är väldigt skickligt på det, men för att kunna utföra vår uppgift behöver vi kunna inrikta signalspaningen, till exempel tala om vilken avsändare vi önskar signalspana på. För oss vore det bra om vi fick det här verktyget så fort som möjligt."

Mark Klamberg bemöter SÄPO:s argument på sedvanligt sakligt sätt och påpekar:

"Det finns ett tredje, outtalat argument varför endast FRA kan utföra spaningen åt SÄPO. Det är att FRA har en central databas som lagrar trafikdata i massiv omfattning även beträffande vanliga privatpersoners kommunikation."

Särskilt intressant är att förslaget innebär att signalspaningen skulle kunna få användas mot personer som inte alls är brottsmisstänkta. Detta framgår av att förslaget uttalar att signalspaning skall kunna bedrivas både "på underrättelsestadiet och då en förundersökning har inletts".

Förslaget innebär sålunda ett betydande komplement till de lagar som redan tidigare har givit statsmakten rätt att bedriva elektronisk övervakning mot personer som inte alls står under brottsmisstanke, vilket jag tidigare har behandlat HÄR.

Jag tror att det vore hög tid för politikerna att uppdatera sig på de 10 kritier som Europadomstolen har uppställt för att signalspaning skulle kunna tillåtas i ett demokratiskt samhälle. Vid en genomgång av dessa kritier kan noteras att inte ens den upptaderade FRA lagen torde nå upp till minimikraven som har uppställts av Europadomstolen och det är knappast troligt att SÄPOs avlyssning bättre uppfyller kriterierna. För den intresserade kan de 10 kriterierna läsas HÄR

Ett grundläggande krav på all straffrättslig lagstiftning mot enskilda är att lagen skall vara proportionell. Utökningen och förstärkningen av statens övervakning av icke brottsmisstänkta enskilda personer kan näppeligen anses som proportionell eller ens påkallad av säkerhetsskäl.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar