tisdag 15 juni 2010

Professor snackar i nattmössan

Det här blir troligtvis mitt sista inlägg i den infekterade debatten kring Israels agerande gentemot Ship to Gaza.

Professor Said Mahmoudi uttrycker stark kritik mot Israel men lämnar samtidigt dubbla budskap.

Å ena sidan hävdar han att Israels ståndpunkt att de råder en väpnad konflikt skulle vara ohållbar ( dock motiveras inte denna ståndpunkt) å andra sidan hävdar han att israel har gjort sig skyldigt till ett folkrättsbrott. Men för att ett folkrättsbrott skall kunna föreligga måste just en väpnad konflikt råda. Hur kan professor Mahmoudi då anse att Israels ståndpunkt är ohållbar? Så här lyder nämligen 22 kap 6§ BrB;

Den som gör sig skyldig till en svår överträdelse av något sådant avtal med främmande makt eller någon sådan allmänt erkänd grundsats, som rör den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter, döms för folkrättsbrott till fängelse i högst fyra år.


Professor Mahmoudi tycks också ha bortsett från att folkrättsbrott endast kan begås av enskilda individer inte av stater. Och detta gäller naturligtvis även staten Israel. Det vore önskvärt om israelkritiken blev lite mer nyanserad och saklig.

I kommentarerna till mina tidigare inlägg i detta ämne har jag blivit beskylld för att vara "Israelkramare" m.m. Mina kritiker tycks dock inte ha haft förmåga att tillägna sig att Israels agerande är uppdelat i åtminstone två delar.

Den första delen avser frågan huruvida bordningen av fartygen kan anses ha stridit mot folkrätten. Avgörandet står och faller med huruvida det kan anses råda en väpnad konflikt. Professor emeritus i folkrätt Göran Lysén hävdar med emfas att det råder en väpnad konflikt och att Israel därför hade rätt att genomföra bordningen. Andra, däribland ovan nämnde professor Mahmoudi hävdar motsatt uppfattning.

Bland Israelkritikerna tycks dock endast en uppfattning vara tillåten, nämligen att Israels handlande stred mot folkrätten. Jag skall inte använda kraftuttryck som åsiktsfascism, men ordet ligger och väger på min tungspets.

Nästa led utgörs av frågan om Israel använde oproportionerligt våld sedan bordningen väl hade genomförts. I denna fråga är jag - som jag uttryckte redan i mitt första inlägg - mera tveksam. Klart är att aktivisterna angrep de israeliska soldarerna med olika tillhyggen och att aktivisterna var i ett klart numerärt överläge. Å andra sidan avled flera personer till följd av de israeliska soldaternas handlande. Men avgörande för svaret är inte att det avled personer. Flera gånger har vi läst om hur svensk polis har gjort sig skyldig till dödsskjutningar. Innebär detta med nödvändighet att staten Sverige har brutit mot folkrätten och/eller att polismännen utövade oproportionerligt våld? Självklart inte. Avgörandet står och och faller med vilket våld polisen hade att bekämpa. Samma bedömningsgrunder skall självklart tillämpas för att avgöra om de israeliska soldarerna tillämpade övervåld eller inte.

En sak är dock klar. Oavsett om bordningen och de efterföljande händelserna var förenliga med folkrätten eller inte så har Israel förlorat propagandakriget. Men en kvarstående fråga ringer i mina öron. Varför lät inte aktivistern de israeliska soldaterna genomföra sin visitation under lugna former? Varför valde de att gå till aggressiv attack? Vad var syftet med detta agerande?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

10 kommentarer:

 1. Du missar kanske att han pratar om folkrätt och inte straffrätt?

  Det är inte roligt att behöva stödja sin tes på vad Göran Lysèn säger, läs hans introduktion till folkrätt och EG-rätt så förstår du varför. Det är ungefär som att rycka fram en rabiat psykotisk nazist och säga "Den här snubben håller med om att det var judarnas fel".

  Hur som helst så är det inte alls så som Israelkramarna fått för sig att det skulle stå och falla med om det var krig eller ej. Det är helt fel debatt och beror på att en massa folkrättare inledningsvis sa att angreppet inte kunde vara lagligt eftersom det inte var krig.
  Det första intressanta är inte om det är krig utan OM BLOCKADEN ÄR LEGAL, detta avgör om något angrepp fick ske alls. Det andra är om våldsanvändningen vid angreppet var proportionell. En tredje sak är om man får avrätta turkiska sårade medborgare på internationellt vatten utan rättegång.

  Fast svenska polisen brukar väl inte skjuta sårade med flera skott i huvudet? Svenska polisen brukar väl inte göra sig av med hälften av liken?

  Kan det vara för att det regnade ner granater mot dem och att piraterna sköt mot dem? Innan någon pirat nått däcket så var en volontär död och ett tiotal sårade av Israeliska kulor. De trodde att de skulle mördas allihop.
  Dessutom var det ingen visitation utan Israel har stulit både fartyg och last (som brukligt vid piratattacker).

  SvaraRadera
 2. Även om vi antar att det råder en väpnad konflikt OCH vi antar att blokaden är laglig. (OBS antaganden jag håller inte nödvändigtvis med om dessa påståenden)

  Så kan jag inte se hur Israel kan ha rätten att utöka blokaden till internationellt vatten Och ge sig rätten att borda skepp fråna andra nationaliteter på internationelt vatten.

  Men det som grund så kan man mycket väl anse att det Israel gjorde var sjöröveri.

  Jag är ingen expert på internationell sjörätt men efter att ha läst på en hel del på sistone så är detta nog det jag kommer närmst till i mina funderingar.

  SvaraRadera
 3. Christoffer Willenfort:
  Nej om det är väpnad konflikt och en legal blockad så får den blockerande parten stoppa skepp som har för avsikt att bryta blockaden.

  Att de hade för avsikt att bryta blockaden är ju klart och ingen fråga egentligen. Så kvar finns bedömningen av hur man ska gå till väga för att stoppa skepp som är på väg att bryta en blockad. När det är obeväpnade civila skepp så är ju det enklaste att bara lägga sig i vägen för dem och om det inte fungerar så kan man borda dem med minsta möjliga våld.

  Att som Israel gjorde med ett av skeppen; Börja skjuta på personer på däcket och ösa granater över däcket medan man försöker landsätta soldater på skeppet är såklart oproportioneligt och därmed olagligt.

  Men hur som helst så är blockaden olaglig och därför var angreppet olagligt.

  SvaraRadera
 4. Folkrättsbrott har dubbla meningar på svenska vilket jag skrivet om på min blogg. Saxar det relevanta avsnittet:

  På svenska är "folkrättsbrott" ett vedertaget begrepp, men användningen skiljer sig från den aktuella engelska begreppsapparaten bl.a. genom att begreppet har två skilda betydelser på svenska. På svenska kan begreppet dels avse när stater begår en folkrättsstridig handling, dels när en individ bryter mot den humanitära rätten vilket i brottsbalken benämns som just folkrättsbrott (22 kap. 6 § Brottsbalken). På engelska använder man två olika begrepp för att beteckna staters respektive individers ansvar. Jag menar att begreppet "folkrättsbrott" borde utgå ur den svenska begreppsapparaten, det vore mer korrekt att tala om att stater begår folkrättsstridiga handlingar och att individer begår internationella brott. Stater ådrar sig statsansvar och människor har individuellt straffansvar. Båda typerna av ansvar kan, men måste inte, förekomma samtidigt. För övrigt kan påpekas att internationella straffrättsutredningen (SOU 2002:98) föreslagit att folkrättsbrott ska utgå ur Brottsbalken och ersättas av den nya straffbestämmelsen "internationella brott".

  I International Law Commission (ILC) har experterna under flera decennier diskuterat frågan om statsansvar och huruvida stater kan begå "crimes", på svenska folkrättsbrott. I ett utkast från 1980 om statsansvar föreslogs att stater kan begå och göras ansvarig för brott, dvs folkrättsbrott (artikel 19). Det var den mest kontroversiella artikeln och i den slutgiltiga versionen från 2001 togs artikel 19 bort. Said Mahmoudi redogör för detta i sin författningssamling "Folkrättsliga texter" från 2006, sid. 121. Ett liknande resonemang för Internationella Domstolen i Haag när den 2007 i målet mellan Bosnien och Serbien om folkmord där domstolen i stycke 178 av domen kommer fram till samma slutsats (läs hela avsnittet, styckena 170-179).

  När Said Mahmoudi talar om folkrättsbrott i DN uppfattar jag att han talar om statens Israels folkrättsstridiga handlande, dvs statsansvar, och inte nödvändigtvis om individuellt straffansvar för soldaterna. Jag vet inte vad Said Mahmoudi anser om åtal mot de enskilda soldaterna.

  SvaraRadera
 5. @Profanum: Nu är det dock inte bara Göran Lysén som är inne på samma tankebanor som jag:

  http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE6511I7.htm

  SvaraRadera
 6. Juristen:
  Nej du missar det väsentliga: Är blockaden legal?
  Vid en väpnad konflikt (som Israel anser att det är när de själva handlar men inte när fienden handlar) så får de stridande parterna blockera varandra FÖR ATT vinna fördelar i den väpnade konflikten. OM man har en legal blockad så får man naturligtvis förhindra skepp från att bryta den, och man får inspektera skepp.

  Men det intressanta här är om blockaden är legal till sin utformning. Israel släpper in 7,5 kg varor per invånare i Gaza och vecka (motsvarande om hela Sverige skulle leva på 1/17 av Gbg hamn). ENBART här förstår man att blockaden inte kan vara legitim eftersom det är för lite för befolkningen och syftet kan därför inte vara den väpnade konflikten.

  Vidare får man inte stoppa civil materiel eller sjukvårdsmateriel (ens militär sådan). Israel har totalstopp på bland annat:
  Leksaker, godis, blyertspennor, skrivblock, sjukhusutrustning (som sängar och rullstolar), cement, betong, armeringsjärn och proteser.
  Det är alltså uppenbart att det inte är en legal blockad.

  Eftersom det inte är en legal blockad så erhålls ingen rätt att upprätthålla blockaden.

  Vi kan jämföra med att polisen får använda det våld som krävs för att genomföra en tjänsteåtgärd. Inget konstigt så långt. Men om en polis vill hämnas på sin otrogna fru så får han inte använda våld och hans rätt till våldsanvändning kan inte försvara att han slår sin otrogna fru.
  Jävligt enkelt eller hur?

  SvaraRadera
 7. Juristen:
  Det kanske ska nämnas att Israel idag lovade att:
  1. helt häva blockaden avseende leksaker, skolmateriel och datorer detta ska ingå i viktbegränsningen.
  2. Cement och armeringsjärn ska tillåtas i viss utsträkning.
  3. Viktbegränsningen ska ökas (den sänktes från 10kg till 7,5kg strax efter piratattcken)

  SvaraRadera
 8. @Profanum: Jag för diskussionen utifrån samma utgångspunkter som bl.a. Mark Klamberg:

  http://klamberg.blogspot.com/2010/06/rader-en-vapnad-konflikt-mellan-israel.html

  Jag diskuterar om bordningen var korrekt, du vill gärna diskutera blockaden ur i ett större perspektiv. Låt gå; Jag anser av samma skäl som tidigare redovisats att såvällandblockaden och blockade till havs är giltiga. Det man kan diskutera är hur Israel upprätthåller blockaden. Du har helt rätt i att det ställs krav på ansvar hos den som upprätthåller en blockad och i detta kan jag hålla med om att Israel kan ha brutit mot sina förpliktelser. Detta innebär dock inte att bordningen i sig blir olaglig. Så nej, jag anser inte att jag missar någon poäng.

  SvaraRadera
 9. Juristen:
  Men klamberg missar också det väsentliga nämligen att OM Israel får införa en blockad: Får de då införa en blockad SOM DENNA?
  För även om EN blockad skulle vara legal så är ju inte DEN HÄR blockaden legal.

  Man kan inte legalt borda skepp för att upprätthålla en illegal blockad.

  Sådan retorik hittar man bara hos Israelkramare, ganska extrema sådana också.

  SvaraRadera
 10. En bordning av några fraktskepp med hjälp av ubåtar, helikoptrar, jaktskepp etc borde kunna lösas utan att ett skott avlossas. Det är väl här Israeliska armen visar sin inteligens? Det andra snacket om huruvida det är en blockad eller internationellt vatten känns inte intressant då Israel gör som de vill mot palestinier och konvojen var ju på väg in mot Israeliskt vatten...

  SvaraRadera