tisdag 21 februari 2012

FRI KOMMUNIKATION Vs. PIRATJAKT


DOMEN I FULLTEXT

EU-domstolen: Ägaren av en plattform för socialt nätverk på internet är inte skyldig att inrätta ett system för filtrering av information som lagrats på bolagets plattform, för att på så sätt förhindra att filer som innebär upphovsrättsintrång hålls tillgängliga på plattformen.

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Belgien, har begärt förhandsavgörande av EU-domstolen. Begäran avser tolkningen av direktiven 2000/31/EG om elektronisk handel, 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, och 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation.

Begäran har framställts i ett mål mellan Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (”SABAM”) och Netlog NV.

SABAM är en upphovsrättsorganisation som företräder upphovsmän, kompositörer och utgivare av musikaliska verk.

Netlog är ett socialt nätverk som huvudsakligen används av ungdomar.. Den som registrerar sig på Netlog får tillgång till en egen profil. Användaren kan själv fylla sin profil med innehåll, och profilen är åtkomlig i hela världen. Plattformen används dagligen av tiotals miljoner människor. I sin profil kan användarna bland annat föra dagbok, redovisa sina fritidssysselsättningar och preferenser, visa vilka vänner de har samt visa personliga foton eller filmklipp.

Enligt SABAM ger emellertid det sociala nätverk som Netlog driver alla internetanvändare möjlighet att via sin profil använda musikaliska och audiovisuella verk i SABAM:s register, genom att allmänheten ges tillgång till dessa verk på ett sådant sätt att andra användare ges tillträde därtill. Detta sker utan SABAM:s medgivande och utan någon som helst ersättning från Netlogs sida.

Målet hos Rechtbank rör frågan om Netlog är skyldigt att inrätta ett system för filtrering av information som lagrats på bolagets plattform, för att på så sätt förhindra att filer som innebär upphovsrättsintrång hålls tillgängliga på plattformen.

EU-domstolens svar är synnerligen intressant, särskilt med tanke på att Högsta domstolen nyligen avslog TPB-pojkarnas begäran om förhandsbesked och samtidigt avslog begäran om prövningstillstånd.

Domslutet:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktivet om elektronisk handel), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter,

- jämförda med varandra och tolkade mot bakgrund av de krav som följer av skyddet av de tillämpliga grundläggande rättigheterna - ska tolkas så,

att de utgör hinder för att en nationell domstol förelägger en värdtjänsteleverantör att införa ett system för filtrering

- av den information som användarna lagrat på värdtjänsteleverantörens servrar,

- som tillämpas utan åtskillnad i förhållande till samtliga kunder,

- i förebyggande syfte,

- på värdtjänsteleverantörens egen bekostnad, och

- utan begränsningar i tiden,

och vilket kan upptäcka elektroniska filer innehållande musikaliska eller audiovisuella verk samt filmverk, till vilka den som har yrkat föreläggande gör anspråk på att inneha de immateriella rättigheterna, i syfte att blockera tillhandahållandet till allmänheten av sådana verk som innebär upphovsrättsintrång.


På vanlig svenska innebär detta alltså att det inte är tillåtet för en domstol att förelägga ägaren till en internetplattform att införa och tillämpa en generell filtrering för att upptäcka eventuella upphovsintrång.

Det är sålunda tydligt att EU-domstolen ännu en gång har gjort en intresseavvägning mellan dels upphovsrättsindustrins intressen mot intresset av fri kommunikation samt yttrandefrihet. Än en gång har EU-domstolen slagit fast att rätten till fri kommunikation väger tyngre än upphovsrättsindustrins profitintresse. Svenska domstolar ska vara EU-konforma vid sin rättstillämpning. Jag ifrågasätter om Högsta domstolen har iakttagit denna skyldighet när man avslog TPB-pojkarnas ansökan om prövningstillstånd. Inte heller lagstiftaren verkar ha intresseavvägningen för ögonen när man i rask takt inför nya och integritetskränkande lagar på beställning från upphovsrättsindustrin. Det ska bli intressant att följa upp om EU-domstolens avgörande får genomslag även i Sverige.

5 kommentarer:

 1. Snabb reflektion. Detta borde ju påverka facebooks blockering av TPB-länkar. I alla fall i europa. Men frågan är om det hjälper TPB? Att de inte har en automatiserad censur är ju en sak, men EU-domstolen säger väl ingenting om att man inte får ta ned material på begäran. Och det är ju det som TPB har vägrat. Många andra "piratsiter" har ju klarat sig tack vare att de i större eller mindre utsträckning faktiskt plockar bort material som de blir uppmärksmmade på.

  SvaraRadera
 2. TPB-domen handlar inte om att man på begäran vägrade plocka ned visst material. Hade saken varit så enkel skulle nog få haft synpunkter på domen. Nej, istället handlade det om att hovrätten i sin dom argumenterade för att det kunde gälla skillnader mellan seriösa sökmotorer som Google respektive oseriösa som TPB. Vem som skall avgöra vilka sökmotorer som är seriösa är dock oklart. Vidare handlade målet också om ansvaret för ägaren till en plattform där inte ens det skyddade materialet fanns lagrat. Merce conduit frågan var central. Och det var just i den frågan förhandsbesked begärdes med nekades. I ljuset av den nu av EU-domstolen meddelade domen anser jag att HDs beslut inte bara var förhastat utan direkt fel.

  Det domen handlar om är att upphovsrättsmaffian inte kan ställa krav på generell filtrering utan tidsbegränsning. Däremot kan sidor som FB välja att filtrera helt frivilligt.

  SvaraRadera
 3. "På vanlig svenska innebär detta alltså att det inte är tillåtet för en domstol att förelägga ägaren till en internetplattform att införa och tillämpa en generell filtrering för att upptäcka eventuella upphovsintrång."

  Nej, på vanlig ren svenska gäller alla bivillkor som ingår i domen som du själv citerar:

  "- som tillämpas utan åtskillnad i förhållande till samtliga kunder,

  - i förebyggande syfte,

  - på värdtjänsteleverantörens egen bekostnad, och

  - utan begränsningar i tiden,"

  Domen förbjuder inte frivillig filtrering, inte heller att det görs för vissa men inte alla kunder, att det göras annat än i förebyggande syfte, om någon annan betalar, eller under en begränsad tidsperiod.

  SvaraRadera
 4. Vart står ordet bivillkor?

  SvaraRadera
 5. @Nejtillpirater: Snälla du. Enkel läsförståelse kan rekommenderas innan man ger sig in i debatten. Jag har inte skrivit att frivillig eller riktad filtrering på något sätt skulle bli otillåten. Inte heller något annat av det du påstår. Det jag skrev var "generell filtrering". Googla det ordet så kan du bättre hänga med i debatten. Kul ändå att du deltar!

  SvaraRadera