måndag 30 mars 2009

AMF - Styrelsen är enig om att styrelsen inte har ansvar

AMF Pension i allmänhet och Wanja Lundby Wedin i synnerhet har som bekant varit i blåsväder den sista tiden.

Nu låter styrelsen med Wanja i spetsen meddela att man har kommit fram till att styrelsen inte har något som helst ansvar för besluten om de astronomiska pensionsavsättningarna till förre VDn Christer Elmhagen. Föga överraskande kanske.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2668381.svd

Men håller argumenteringen ur ett rättsligt perspektiv? Högst tveksamt!

En bolagsstyrelses ansvar regleras genom Aktiebolagslagen och då främst i lagens 8:e kapitel. Här kan man läsa att styrelsen har ett ansvar för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen skall löpande följa bolagets ekonomiska situation och bär styrelsen ansvaret för att bolaget är organiserat på ett sådant sätt att medelsförvaltningen och de ekonomiska förhållandena kontrolleras på ett betryggande sätt.

Detta långtgående kontrollansvar kan styrelsen aldrig frånsvära sig.

Vidare bör vi kunna utgå från att det inte är VDn Elmhagen som har lurat styrelsen avseende hans egna pensionsförmåner. Är antagande fel så har styrelsen i sådant fall brutit mot Aktiebolagslagens jävsregler som tydligt föreskriver att VDn inte får delta i beslut som berör honom själv. Har Wanja & Co brutit mot jävsreglerna så är detta synnerligen allvarligt.

I media har vi vidare kunnat se att det av AMF's årsredovisningar tydligt framgår hur stora pensionsavsättningar som har gjort varje år till förmån för VDn Elmhagen. Naturligtvis följer det av styrelsens kontrollansvar att granska och följa upp innehållet i de bolagets årsredovisningar som de skall godkänna och påteckna.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2670033.svd

Av de uppgifter som Wanja & Co själva har släppt ut i media framstår det som mycket troligt att styrelsen har brustit i sitt kontrollansvar. Vare sig detta har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet bör ägarna till AMF överväga att rikta skadeståndskrav mot styrelsen enligt bestämmelserna i 29 kap Aktiebolagslagen.

Detta var dock antagligen inte vad Wanja & Co hade tänkt sig! Att lagen skulle kunna medföra att de får punga upp ur egen ficka som en följd av deras egen oaktsamhet. Oerhört! Nej, bättre då att peka finger och hävda att ansvaret är någon annans.

Å andra sidan har med stor säkerhet AMF tecknat en s.k. styrelseansvarsförsäkring. En sådan försäkring täcker skador som förorsakas av styrelsens vållande. Men försäkringen måste i regel påkallas inom sex månader från att det fanns anledning anta att ett skadeståndsansvar skulle kunna göras gällande.Så har det inte redan gjorts är det nu bråttom om AMF inte skall missa möjligheten att få sin skada reglerad. Och det är man väl i varje fall skyldig de pensionssparare som har fått se sina pensionspengar minska i värde!?

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar