torsdag 14 maj 2009

Dax att damma av FRA-debatten - Igen

SVT meddelar att FRA-lagen har fördröjts i två månader. Bland annat uppges detta bero på att lagrådet har synpunkter på att Försvarsunderrättelsedomstolen ges namnet domstol. Anledningen till ifrågasättandet är, att inga enskilda parter kommer att kunna agera i denna märkliga domstol och dess beslut kommer inte heller att kunna överklagas.


Lagrådet godtar trots sina synpunkter att Försvarsunderrättelsedomstolens beslut inte kan överklagas. Detta ställningstagande framstår som synnerligen anmärkningsvärt. Enligt Artikel 6 Europakonventionen tillförsäkras nämligen var och en att hans civila rättigheter och skyldigheter skall kunna prövas av en oavhängig och opartisk domstol. Enligt Artikel 13 Europakonventionen tillförsäkras vidare var och en vars fri- och rättigheter har kränkts, rätten till effektiva rättsmedel inför en nationell myndighet även om kränkningen utförs av någon i offentlig ställning.

FRA innebär en massavlyssning av samtliga medborgare. Avlyssningen sker slumpvis utifrån hemliga sökfraser. Europadomstolen har tidigare konstaterat att den brittiska varianten av FRA kränkte de fri- och rättigheter som garanteras genom Europakonventionen. Att mot den bakgrunden acceptera en hemlig domstol där den som drabbas av avlyssningen inte kan få sin sak prövad samt en domstol vars beslut inte kan överklagas torde direkt strida mot Artiklarna 6 och 13 enligt ovan.

Om den svenska FRA-lagen kommer att hålla måttet är ännu inte avgjort.

Centrum för rättvisas överklagande till Europadomstolen har inte avgjorts ännu. Överklagande har dessutom biträtts av Internationella Juristkommissionen i Norge.

Överklagandena är väl formulerade och torde inte kunna negligeras. Europadomstolen har dessutom tidigare sågat den brittiska FRA-lagen. Varför lagstiftaren då är så ivrig att genomdriva en högst tveksam lag som dessutom sannolikt strider mot folkrätten framstår som anmärkningsvärt.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2 kommentarer:

 1. Tror att TT läst lagrådets yttrande slarvigt. Efter visst resonerande godkänner ju rådet remissen rakt av.

  Anledningen till förseningen är en annan. Det var Försvarsutskottet som redan i april begärde att tidplanen skulle justeras. Detta eftersom riksdagsarbetet ligger nere under EU-valet, och utskottet inte ansåg sig hinna behandla en proposition före sommaruppehållet.

  Ang. prövningen i Europadomstolen: Det lär nog dröja flera år innan ärendet behandlas. Såvitt jag vet gäller för övrigt anmälan FRA 1.0, men även den tidigare eterspaningen.

  Huruvida den nu föreslagna lagstiftningen skulle riskera att fällas i Europadomstolen är osäkert. Det skulle väl i så fall vara de delar som handlar om FRA:s utvecklingsverksamhet, dvs massinhämtning av trafikdata. I övrigt tror jag domstolen skulle godkänna rubbet.

  SvaraRadera
 2. Lars: Tack för din sakkunniga kommentar.

  Det är helt korrekt att prövningen i Europadomstolen på vanligt sätt lär dröja något eller några år. Även är det korrekt att anmälan från Centrum för rättvisa avser FRA 1.0.

  Norska ICJ's anmälan är dock av senare datum och innehåller intressanta tilläggsargument.

  Dessutom torde det var osäkert om den hemliga Försvarsunderrättelsedomstolen kan anses leva upp till de minmirättigheter som följer av Artikel 6 Europakonventionen. De personer som får sin privata mejlkorrespondens granskad genom FRA blir per definition kränkt enligt Arikel 8, men kommer helt att sakna tillgång till en rättslig prövning.

  Men visst...utgången är på intet sätt given.

  SvaraRadera