torsdag 14 maj 2009

Ytterligare anklagelser mot TPB-domaren

SVT meddelar att advokat Per E Samuelsson ifrågsätter hur TPB-målet tilldelades rådmannen Tomas Norström. Advokaten antyder att det kan ha förekommit "spel under täcket".När ett brottmål kommer in till domstolen skall målet tilldelas en ansvarig domare. Enligt 9 § förordning (1996:381) med tingsrättsinstruktion ["förordningen"] skall fördelningen som huvudregel ske genom lottning. Anledningen till denna ordning är, att i mesta möjliga mån undvika jävskonflikter. Måltilldelningen skall bero på slumpen och inte på andra ovidkommande intressen som kan rubba tilltron till domstolens opartiskhet.

Advokat Samuelsson hävdar att han har funnit tecken som tyder på att Tomas Norström tilldelades TPB-målet på ett annat sätt än genom lottning. Styrkan i hans påstående är svårt att bedöma eftersom han inte hänvisar till någon information som stödjer hans misstankar. Men genom vad som har framkommit gällande rådmannens knytningar till upphovsrättsindustrin känns misstankarna som befogade.

Förvisso finns det stöd i förordningen att frångå lottningen vid tilldelning av bl.a. mål "av särskild art". Dock förnekar chefsrådmannen Cecilia Klerbo att Tomas Norström skulle ha tilldelats målet på annat sätt än genom lottning. Härigenom måste förstås att tingsrätten hävdar att det nyss nämnda undantaget inte har tillämpats.

Tidigare har lagmannen Lena Berke uttalat att hon ansåg det som utmärkt att den kompetenta rådmannen Norström ansvarade för handläggningen av TPB-målet.

Kan det verkligen var lotten och slumpen som medförde att TPB-målet hamnade hos rådmannen Norström? Om så verkligen är fallet så vann ju upphovrättsindustrin högsta vinsten på detta lotteri. De fick en domare med klara åsikter i upphovsrättsfrågor, som är medlem i en organisation som vill ändra e-handelsdirektivet och införa stränga straff för sådana mellanhänder som TPB. Jag är tveksam - men vad tror du kära läsare? Jag väntar i vart fall med spänning på att få veta vad advokat Samuelsson kan ha grävt fram i denna fråga.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar