onsdag 26 augusti 2009

Upphovsrättsindustrin vill hämnas på TPB

Nu vill upphovsrättsindustrin hämnas på TPB.

Vad upphovsrättsindustrin inte tycks förstå är, att nedsläckningen av TPB häromdagen berodde på att tingsrätten inte hade tillgång till korrekt information inför sitt beslut. Om Black Internet tydligare hade förklarat att TPB innehåller ett stort antal lagliga filer samt chattar - utöver de olagliga filerna - så hade tingsrättens avvägning vid proportionalitetsbedömningen sannolikt slutat annorlunda. Jag tror - eller snarare hoppas - att upphovsrättsindustrin inte kommer att kunna lura en domstol en gång till.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

23 kommentarer:

 1. Det vore intressant att veta varför du tror detta. Förklaringen i ditt tidigare inlägg hoppar över de kritiska delarna. Alla är väl relativt överrens om att det intressanta i denna dom är att Black Internet har ett ansvar för vilken trafik som passerar i deras kablar, trots att det som refereras till i domen talar om att hyra ut serverhårdvara.

  På vilket sätt ändras den principen av att proportionalitetsbedömningen kunde gjorts annorlunda? Har man ansvar så har man ansvar, och ingen förnekar väl att det sker piratkopiering på TPB?

  Om budbärarimmuniteten och principen kring mere conduit faller så förändras situationen rejält. Då kan jag inte se på vilket sätt en eventuell konsekvensanalys är relevant.

  SvaraRadera
 2. Nej, tingsrätten slår tvärtom fast att det inte har visats att BI upplät sina servrar till TPB.

  Det tingsrätten inledningsvis prövar är det objektiva medhjälpsansvaret. Här bestred inte BI kännedom om att TPB användes för olaglig fildelning. När då BI likväl tillhandahöll internetuppkopplingen ansågs det objektiva medhjälpsansvaret uppfyllt.

  Det du refererar till gällande upplåtelse av serverkapacitet kommer från förarbetena till den aktuella lagbestämmelsen. Det framgår dock klart att det rör sig om ett exempel som inte är uttömmande. Den som i ond tro tillhandahåller en uppkoppling kan därför på samma sätt som den som tillhandahåller en server drabbas av medhjälpsansvar. Jag är medveten om att många i bloggosfären har missat denna nyansering i lagförarbetena och i tingsrättens beslut. Jag påstår att dessa bloggare inte är vana att läsa juridiskt text och att de därför har tolkat fel.

  När väl det objektiva medhjälpsansvaret hade klarlagts kvarstod endast proporitionalitetsbedömningen. Att denna utföll till BI:s nackdel berodde på flatheten i BI:s försvar.

  Du frågar hur proportionalitetsprincipen skulle kunna ha ändrat något. Jo, det förhåller sig som så att ett ingrepp alltid skall vara proportionerligt i förhållande till de intressen som drabbas. Detta följer av Europakonventionen bl.a. Om ingreppet inte är proportionerligt får ingreppet/sanktionen inte äga rum.

  SvaraRadera
 3. Proportionalitetsbedömningen är relevant därför att EU-domstolen fäster vikt vid sånt och det gör att Svenska domstolar också är skyldiga att göra det, trots att det inte ingår i den svenska rättstraditionen.

  SvaraRadera
 4. Borde inte tingsrätten redan känna till att TPB innehåller "ett stort antal lagliga filer samt chattar" med tanke på den enorma publicitet TPB har fått den senaste tiden?! Man måste ju ha bott under en sten alternativt vara extremt ointresserad av vad som händer i samhället om man har missat det!

  SvaraRadera
 5. "Den som i ond tro tillhandahåller en uppkoppling kan därför på samma sätt som den som tillhandahåller en server drabbas av medhjälpsansvar."

  Ja, BI vet med säkerhet att det i mängden fildelare ingår en delmängd som bryter mot lagen. BI vet dock inte vilka dessa personer är.

  Enda anledningen att man kan säga att BI känner till att TPB begår brott är för att man på liknande grunder dömde TPB för att det bland deras många användare fanns en undergrupp som bröt mot lagen. TPB sades ha medverkat/underlättat för dessa.

  Det intressanta är att man inte besvärat sig med att åtala åtminstone en enda sketen fildelare som kan sägas ha begått huvudbrottet. Jag vet att jag är gammalmodig av mig men kan verkligen en domstol döma "på ren känsla"? Alla vet ju att de är skyldiga så vi behöver inte längre bevisa brottet?

  SvaraRadera
 6. @Anonym
  Black Internet påtalade, om jag minns rätt, att det finns lagliga filer som delas med hjälp av torrent-filer på TPB. Men eftersom tingsrätten endast beslutade att Black Internet skulle behöva blockera vissa filer behövde den aldrig ta hänsyn till sajten i sin helhet.

  Nu kan man argumentera för att tingsrätten antingen borde inhämtat kunskapen att partiell blockering inte är möjlig (jag är litet osäker på vilka krav på att inhämta expertkunskap som åligger tingsrätten i ett civilmål - Juristen kanske kan svara på det), eller att Black Internet borde ha påtalat detta enkla faktum. Men tydligen så skedde inget av detta.

  Om tingsrätten hade fått den informationen hade de tvingats göra en helt annorlunda proportionalitetsbedömning.
  (PS. välj gärna något nickname när du kommenterar så blir det lättare att hänvisa till vem man talar med)

  @Juristen
  Tolkar du lagen som att den som tillhandahåller uppkoppling i ond tro kan bli straffansvarig eller skadeståndsskyldig för vad en tredje part skickar för trafik i näten?
  Vad jag kan se finns inget absolut skydd mot vitesförbud, men e-handelslagen borde väl vara ett ganska vattentätt skydd mot straff- och skadeståndsansvar?

  SvaraRadera
 7. När det kommer till illegal fildelning via TPB så har det faktiskt aldrig bevisats överhuvudtaget att någon person gjort detta.
  Det har bevisats att Antipiratbyrån på uppdrag av sissa organisationer kunde ladda ned vissa verk. Detta var inte en olaglig handling, och alltså finns inget brott. De resterande är rena spekulationer, där ingen med säkerhet kan säga om en enda fildelning slutförts, om de som fildelar befinner sig i Sverige, eller ens ett land där handlingen är illegal.
  Enligt Svensk lag måste det vara bevisat att ett huvudbrott har begått för att något ska kunna dömmast till medhjälp. Denna rättsprincip bortsågs från i domen mot TPB.
  "Beviset" mot TPB såg i stort sett ut så här: Kanske har ett stort antal personer utfört en fildelning som kanske var illegal. Detta skedde kanske med delvis hjälp av TPB som kanske kände till att så skedde. Då åtalade hade kanske något ansvar då de kanske hade något inflytande.
  Det är väldigt många "kanske".
  Domen gällde trots detta "medhjälp till upphovsrättsbrott". Black interhet har här fått ett preliminärt domslut som gäller "medhjälp till medhjälp till medhjälp till upphovsrättsbrott". I Sverige går det inte att döma någon till "medhjälp till medhjälp" ens för mord, men detta bortsågs helt från.

  SvaraRadera
 8. @Tor: När det gäller din fråg om E-handelslagen är vattentät så tror jag att du tänker på ansvarsbefrielsen för tjänsteleverantörer i 16 § lagen.

  När det gäller torrentsajter är det stycke 2 i sagda paragraf som blir av intresse. Det har ansetts att torrentfilerna är föremål för sådan mellanlagring som avses i stycke 2. Sker lagringen längre än vad som kan krävas för överföringen så uppfattar jag att ansvarsbefrielsen inte gäller. Jag vill minnas att tingsrätten skrev något om detta i TPB-domen.

  I 17 och 18 §§ E-handelslagen ges vidare ytterligare inskräkningar i ansvarsfriheten. I dessa bestämmelser ges domstol rätt att ålägga en tjänsteleverantör att avlägsna visst innehåll samt kan leverantörer som är i ond tro drabbas av ansvar, se bl.a. 18§ E-handelslagen.

  Enligt 19§ kan en leverantör dömas till ansvar för brott om han har handlat med uppsåt.

  Så min bedömning blir att E-handelslagen inte ger tjänsteleverantörer ett vattentätt skydd. Men kom i håg att de aktuella lagarna är nya i svensk rättsordning. Exakt var gränserna för ansvar skall gå kommer vi inte med säkerhet att veta förrän HD har prövat ett antal mål. Först sedan praxis "har satt sig" kan man med någorlunda säkerhet uttala sig om vad som är gällande rätt. Detta är inget ovanligt när ny lagstiftning införs. Titta bl.a. på hur det såg ut i början av 70-talet när reglerna om fel i fastighet infördes. Då meddelades en stor mängd domar av HD och först efter en tid utvecklades en praxis som gav en någorlunda säker ledning för uttolkningen av lagen.

  Du undrar också vilken skyldighet domstolen har att inhämta expertkunskap i ett civilmål.

  Med några få undantag är civilmål dispositiva, vilket innebär att domstolen endast får döma över sådana omständigheter som har åberopats av parterna. Domstolen är alltså förhindrad att på eget initiativ inhämta expertkunskap eller annan information av betydelse för målet. Om så ändå skedde skulle domstolen göra sig skyldig till rättegångsfel.

  Det därför det är så viktigt i dispositiva mål att tänka igenom de grunder och omständigheter samt den bevisning man åberopar för sin talan. Jag har själv vunnit flera mål pga att motparten har förbisett att åberopa någon omständighet, som i och för sig kan ha varit självklar. För en jurist är detta självklarheter, för andra kan det förståss framstå som märkligt. Min uppfattning är att BI hade utformat sin talan helt fel och att det var detta som styrde utgången.

  SvaraRadera
 9. Jag vill bara nämna att "juristens funderingar" är knivskarp i sin analys. Det känns betryggande när saker förklaras ur en jurists ögon. Du skulle inte kunna tänka dig att ställa upp i TV-debatter? Senast var det en erhört tam debatt i TV4 nyhetsmorgon där Monique Wadsted fick närmast fritt spelutrymme.

  SvaraRadera
 10. Tack för svaret. Jag uppskattar verkligen dina klara besked och den sakliga diskussionen här.

  När det gäller e-handelslagen så missförstod du mig nog, eller så var jag litet otydlig. Jag menade internetleverantörernas skydd och inte TPBs. Jag blev själv förvånad över att, om jag minns rätt, försvarsadvokaterna i TPB-målet åberopade 16 §. Men när det gäller internetleverantörer så verkar det emellertid klockrent att det är 16 § som gäller och därmed verkar de ha en ganska långtgående ansvarsfrihet. Om vi bortser från vitesförelägganden så tolkar jag paragrafen som att det inte skulle gå att döma Black Internet till straff- eller skadeståndsansvar för att förse TPB:s ISP med nätaccess, oavsett huruvida de är försatta i ond tro eller ej. Delar du den uppfattningen?

  SvaraRadera
 11. Ytterligare en fundering när jag ändå är i gång:
  skiv- och filmbolagen yrkade på att BI förbjuds medverka till tillgängliggörande, men tingsrättens vitesförbud innebär att BI förbjuds att tillgängliggöra verken i fråga. Observera frånvaron av ordet "medverka" i det senare fallet.

  Är det inte en ganska stor skillnad på att medverka och att utföra huvudhandlingen och är det inte märkligt att vitesförbudet på detta sätt avviker från yrkandena?
  Jag vet inte - jag tycker bara det är så genuint märkligt att beskriva vidarebefordrande av datatrafik som tillgängliggörande. Det skulle ju innebära att även posten tillgängliggör de verk som skickas med brev/paket och därmed i princip behöver tillstånd från rättighetsinnehavarna.

  SvaraRadera
 12. Många frågor här, så svara bara på så många som du har tid och lust till. Men ytterligare en tanke slog mig: om nu en tingsrätt som i det här fallet beslutar att en internetoperatör måste filtrera sin trafik, innebär i sådana fall inte sådan filtrering att 16 § i e-handelslagen inte längre uppfylls eftersom operatören "väljer ut eller ändrar informationen"? Det framstår nästan som att ett sådant här vitesförbud berövar internetoperatören på dess budbärarimmunitet.

  SvaraRadera
 13. Hej alla, just nu sitter jag lite tight. Förhoppningsvis skalll jag hinna återkomma med mina svar i ett särskilt inlägg senare under kvällen. Trevligt med alla kunniga och intresserade kommentarer.

  SvaraRadera
 14. Det var jag som ställde första frågan och jag är bara ännu mer förvirrad av svaret.

  Har man ett medverkansansvar för ett brott borde man väl straffas? Hur kan ansvarets vara eller icke vara någonsin bero av proportionaliteten av straffet? Dessa ord måste betyda något helt annat på juridiska än i det vardagliga språket.

  I övrigt undrar jag:

  1) Är pirate bays verksamhet olaglig? De väntar på att överklagan ska tas upp, är det verkligen rätt att inkräva straff i väntan på detta?

  2) Kan Black Internet verkligen sägas ha kännedom om piratkopiering på Pirate Bay? Tvärtom är det troligt att ingen piratkopiering förkommer över deras förbindelse. Förutom att det låter orimligt har ju varken tingsrätt och åklagare kunnat påvisa detta. Tingsrättens dom gäller medhjälp då de underlättat för sina användare att piratkopiera.

  3) Givet att man nu har medverkansansvar för vad som sker över ens förbindelser, borde inte Telia och liknande operatörer sitta i en väldigt svår sits nu? Deras kunder ägnar sig ju åt piratkopiering över sina förbindelser, inte bara medhjälp.

  4) Är detta ett utslag av en förändring av principerna kring mere conduit i lagen? Eller finns här en skillnad jag inte förstår? Kan vi förvänta oss fler domar i linje med denna?

  Tack för alla utläggningar du gör kring ämnet! Det känns mycket uppfriskande med insatta kommentarer istället för sensationsjournalistik.

  SvaraRadera
 15. Tack för intressanta och insiktsfulla kommentarer!

  Även jag hade noterat i domen att vikten inte alls lades vid "serverutrymme" utan det faktum att Black Internet känner till att det finns "olagliga filer" på TPB. Dock hade jag inte full koll på att det helt enkelt kan ha varit Black Internets försvar som var bristfälligt och som lett till det hårda straffet.

  Det här lyfter ju än mer frågan om det inte borde finnas tyngre teknisk kompetens vid den här typen av mål i tingsrätten, och dessutom kanske en oberoende teknisk expertis som inkallas?

  /M;

  SvaraRadera
 16. @JonasB: Jag tror att du får lite bättre klarhet om du läser det inlägg jag nyss la upp gällande ansvarsgenombrott för en mere conduit-leverantör. Som du då kommer att se är det min uppfattning att vi mycket väl kan förväntas oss liknande domar/beslut.

  När det gäller dina frågor under p. 1-3 så är det svårt att ge ett kort svar så här i kommentarsfälten. Jag skall försöka återkomma i särskilda inlägg längre fram. Hoppas du har överseende med detta.

  SvaraRadera
 17. @Datavetararen: Tack för dina vänliga ord. TV-debatt är nog inget för mig. Jag är mediaskygg. :-)

  SvaraRadera
 18. @Måns Jonasson: Jag läser även dina inlägg med intresse och jag är är mer än öppen för kritik mot de slutsatser och tolkningar som jag lägger fram här på bloggen.

  Jo, jag är övertygad om att det var BI's bristande försvar som var den stora boven i det här dramat. Målet är dispositivt och därför hjälper det inte om tingsrätten förstärks med teknisk expertis. Åberopar parterna inte rätt saker så är domstolen bakbunden.

  SvaraRadera
 19. @Tor: Du frågar om ett domstolspåbud att filtrara information kan beröva budbärarimmuniteten. Jag förstår din tanke, men budbärarimmmuniteten måste ju ha förlorats redan före domstolens utslag. Läs gärna vad jag skriver i mitt inlägg där jag utvecklar min syn på rättsläget.

  SvaraRadera
 20. Host harkel.. Du kan väl inte på fullaste allvar mena att bildat folk inte begriper att mer än olovligt material kan hittas via TPB. 80-åringar som aldrig någonsin använt en dator vet bättre än så idag. I så fall är de inte "bildat folk", inte ens allmänbildat och har således inte i en rättssal att göra, "jag är bakom flötet" är inte en godtagbar ursäkt när man har som mål att skipa rättvisa. Jag tycker att du uppvisar en godtrogenhet av rätt stora mått.

  -steelneck

  SvaraRadera
 21. @steelneck,
  att det även sprids lovligt material via TPB vill jag minnas var något som Black Internet påpekade i sin inlaga till tingsrätten. De påpekade emellertid inte att film- och skivbolagens yrkanden på partiell blockering med nödvändighet skulle leda till en total blockering av sajten, varför förekomsten av lagligt material aldrig blev en del av proportionalitetsbedömningen. Läs vad Juristen skriver om hur målet är dispositivt i hans inlägg från den 24:e augusti.

  SvaraRadera
 22. @Grå: Absolut strålande sammanfattning. Jag tar mig friheten att renskriva lite och hoppas att du låter oss andra använda din lysande vinkel på det hela.

  Det har faktiskt aldrig bevisats i domstol att någon person ägnat sig åt illegal fildelning via TPB. Vad som däremot har bevisats är att Antipiratbyrån på uppdrag av sissa organisationer kunde ladda ned vissa upphovsrätts-skyddade verk. Detta var inte en olaglig handling, eftersom Antipiratbyrån hade rättighetshavarnas tillstånd, alltså finns inget brott. Resten är bara spekulationer där det inte bevisats att ett enda upphovsrättsintrång begåtts, eller ens om de fildelande finner sig i Sverige, eller ens ett land där handlingen är illegal. Enligt Svensk lag måste det vara bevisat att ett huvudbrott har begåtts för att något ska kunna dömmas till medhjälp. Denna fundamentala rättsprincip bortsågs från i domen mot TPB.

  Den så kallade "bevisningen" mot TPB såg i stort sett ut så här:
  Ett stort antal personer har _kanske_ begått upphovsrättsintrång. Detta har kanske skett med delvis hjälp av TPB som _kanske_ kände till att så skedde. Då åtalade hade _kanske_ något ansvar då de _kanske_ hade något inflytande. Det leder till att de åtalade _kanske_ hade något ansvar då de _kanske_ hade inflytande över de brott som _kanske_ har begåtts. Det är väldigt många "kanske".

  Domen gällde trots detta medhjälp till upphovsrättsbrott. Black internet har nu fått ett preliminärt domslut som gäller "medhjälp till medhjälp till medhjälp till upphovsrättsbrott". I Sverige går det inte att döma någon till "medhjälp till medhjälp" ens för mord, men detta bortsågs helt från. Ja i detta har ju "mordet" dessutom bara _kanske_ begåtts.

  -steelneck

  SvaraRadera
 23. Steelneck skrev: "Vad som däremot har bevisats är att Antipiratbyrån på uppdrag av sissa organisationer kunde ladda ned vissa upphovsrätts-skyddade verk. Detta var inte en olaglig handling, eftersom Antipiratbyrån hade rättighetshavarnas tillstånd, alltså finns inget brott."

  Vad jag kan bedöma är det fortfarande en olaglig handling. Det är mycket möjligt att det inte går att anse att det är en olovlig exemplarframställning, men det är väl ändå ett olagligt tillgängliggörande för allmänheten?

  SvaraRadera