måndag 11 maj 2009

Krav mot TPB-killarna - Detta gäller!

I bl.a. kommentarsfältet till mitt inlägg om Ephones svaromål har jag noterat att det råder viss förvåning över att upphovsrättsindustrin genom advokaten Danowsky hotar att gå till kronofogden innan det finns en dom som vunnit laga kraft. Jag finner därför skäl att klargöra vad som gäller.

En dom - varigenom ett fordringsanspråk har fastställt - är omedelbart verkställbar om inte gäldenären hos Kronofogdemyndigheten ställer en godtagbar säkerhet enligt vad som närmare beskrivs i 3 kap 6 § Utsökningsbalken. Det krävs att man nedsätter pengar, överlämnar en bankgaranti eller ställer annan godtagbar pant. Säkerheten skall motsvara fordringsbeloppet jämte upplupen ränta och fogdens kostnader per den dag som säkerheten ställs. Om en säkerhet överlämnas på detta sätt kan fogden inte vidta några ytterligare verkställighetsåtgärder.

Om däremot inte någon säkerhet ställs så måste fogden försöka utmäta tillgångar motsvarande fordringsbelopp, ränta och kostnader. Några pengar utbetalas dock inte till fordringsägarna innan en lagakraftvunnen dom föreligger.

Upphäver en högre domstol underinstansens dom faller verkställigheten och fogden skall då återlämna utmätta tillgångar och/eller ställda säkerheter.

I TPB-fallet talar mycket för att hovrätten kommer att undanröja tingsrättens dom pga jäv och visa målet åter till tingsrätten för en ny prövning. Om så sker finns inte längre någon dom som kan läggas till grund för en ansökan om verkställighet. Upphovsrättsindustrin får i sådant fall vänta och hoppas på att tingsrätten skall meddela en dom med samma slut som den tidigare undanröjda domen.

Jag hoppas att detta inlägg har klarlagt det juridiska turerna kring upphovsrättsindustrins agerande, som alltså inte är felaktigt men likväl mycket ovanligt i ett brottmål. I civilmål är det däremot legio att en ansökan om verkställighet lämnas in samma dag som man får en gynnsam dom.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

7 kommentarer:

 1. Underbart med all sakkunskap som finns i bloggosfären. Tusen tack för klargörandet. Här är en länk till 3 kap 6 § Utsökningsbalken för den som vill läsa själv.

  Känns konstigt och rättsosäkert att någon kan frysa alla eller en stor del av motpartens tillgångar innan domen vunnit laga kraft. Det är ju inte precis någon liten olägenhet, speciellt om prövningen i högre instans skulle dra ut på tiden.

  SvaraRadera
 2. Anders Troberg12 maj 2009 kl. 02:05

  Anledningen till att de gör det är att de hoppas att Kronofogden ska ta TPB's servers, och därmed släcka siten. Det kommer naturligtvis inte att lyckas, eftersom dessa servers dels i många fall inte står i Sverige, dels i flera fall är utlånade, dvs inte ägs av TPB-killarna.

  När en högre instans frikänner, utgår då någon ersättning för att tillgångarna varit frysta, och i så fall, vem står för den?

  SvaraRadera
 3. Hej!

  Hur vanligt är jäv som leder till att rättegångar tas om i Sverige?

  Känner du till några fall?

  Det skulle vara intressant att se hur högre instans (eller vem det nu är som avgör) resonerat i tidigare fall.

  SvaraRadera
 4. @Tor: Tack skall du ha. Det är detta jag jobbar med varje dag så lite bör jag väl kunna. :-)

  @Anders Troberg: Om högre instans frikänner så återbetalas den ställda säkerheten alternativt de utmätta tillgångarna jämte ränta. Om ansökan om verkställighet var obefogad finns även regler som kan medföra skadeståndsansvar för sökanden. I nu aktuellt fall torde dock inte skadeståndsansvar komma ifråga eftersom ansökan grundas på en dom. Så den enda ersättning som TPB-killarna kan påräkna är ränta.

  @Rikard: Att en dom undanröjs pga jäv är synnerligen ovanligt. En del fall finns refererade i rättsfallssamlingarna från Högsta domstolen. Själv har jag varit verksam som processande jurist i snart 20 år utan att någonsin uppleva denna situation. Jävsfrågan avgörs av Hovrätten i första hand. Med allt som har framkommit sammantaget med den mediala uppmärksamheten vore det förvånande om hovrätten inte undanröjer tingsrättens dom.

  SvaraRadera
 5. Var inte TPB-målet ett kombinerat brottsmål och civilmål? Om det var/är ett kombinerat mål så blir väl knappast agerandet märkligt.

  Sen tycker jag faktiskt att hela förfarandet att begära in pengarna innan målet slutligen är avgjort som moraliskt förkastligt eftersom det kan tillintetgöra motpartens möjlighet att betala för juridisk hjälp vid överklagandet.

  SvaraRadera
 6. Om nu tex hovrätten skulle döma i TPB's favör och kronis måste släppa på det dom snyltat... behöver inte kronis betala någon ränta i det fallet?

  SvaraRadera
 7. En fråga: Om jag vill hjälpa killarna med betalning av skadeståndet, kan jag då skicka in t.ex 10 kr till Kronofogdemyndigheten och skriva vad betalningen avser?

  Följdfråga: Om/när domen upphävs, måste då Kronofogden skicka tillbaks 10 kr till mig?

  SvaraRadera