tisdag 23 juni 2009

Osäkert om länkar till web-tv kan anses utgöra brott

I dag rapporterar bl.a. SvD om åtalet mot den 31 årige man som har länkat till web-tv sändningar från hockeymatcher.

Rättsläget är dock högst osäkert och jag är förvånad över att åklagaren har valt att åtala. Enligt gällande lag får en åklagare nämligen endast väcka åtal om han bedömer att det finns rimliga utsikter till en fällande dom.

Några frågor utkristalliseras.

A.
Den första frågan är huruvida en sportsändning alls åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Lagutskottet har i sitt betänkande 1991/92:LU5-Upphovsrättsliga frågor uttalat att "Utanför skyddssfären faller egentligen bara enklare nyhetsmeddelanden och framställningar som endast registrerar ett händelseförlopp.

En sportsändning torde kunna hävdas utgöra en sådan enklare sändning som endast innefattar en registrering av ett händelseförlopp [matchen] som faller utanför skyddssfären. I sådant fall kan länkningen inte heller vara brottslig.

B.
Om sportsändningarna anses åtnjuta upphovsrättsligt skydd så aktualiseras Högsta domstolens avgörande i NJA 2000 sid. 292. I detta mål handlade det om en person som från sin hemsida länkade till upphovsrättsskyddade musikverk i form av Mp3-filer etc.

Högsta domstolen konstaterade att länkningen inte utgjorde en otillåten spridning eftersom den åtalade inte "själv framställt exemplar eller självständigt eller gemensamt med annan förfogat över exemplar av de musikverk som på detta sätt med utnyttjande av hans hemsida har kunnat åtkommas genom överföring via Internet".

Vidare konstaterade Högsta domstolen att länkningen var att anse som ett sådant offentligt framförande som är tillåtet enligt 47 § upphovsrättslagen.

Det bör tilläggas att Högsta domstolen i det aktuella avgörandet inte prövade om den åtalade personen kunde göras ansvarig för medhjälp till olaglig exemplarframställning hos nedladdarna [jfr. TPB-domen].

Sammanfattningsvis förfaller det alltså som högst tveksamt om åklagaren hade torrt på fötterna när han åtalade. Det skall onekligen bli spännande att följa utgången i detta mål.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar